Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

Om BBR

25.05.2016

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Det nye BBR

I det nye BBR-system, der er idriftssat 1. december 2009, er der lagt op til en mere intensiv anvendelse af BBR-data, som også skal kunne bruges til flere formål end hidtil. BBR skal dermed tjene som basisregister for bygninger, tekniske anlæg samt bolig- og erhvervsenheder og de adresser, der hører til. Registeret skal i fremtiden kunne benyttes af den offentlige sektor som hidtil, men med tiden også af private interessenter.

Det stiller krav til BBR´s fleksibilitet, at en bredere brugerskare inviteres til at bruge registeret. Det skal hurtigere kunne tilpasse sig ændrede behov og måder at arbejde på, og dets fleksibilitet skal give mulighed for en mere dynamisk anvendelse.

Tekniske anlæg

BBR opfylder nu ønsket om at kunne registrere tekniske anlæg. Anlæggene får dermed en plads i registerets identifikationssystem, og det bliver muligt at knytte oplysninger til dem. Det bliver også muligt at anvende BBR´s identifikationer i andre fagregistre, der rummer oplysninger om disse anlæg, og dermed skabes der sammenhæng til øvrige systemer.

Blandt andre nye registreringsmuligheder er data om enkelte rum, om en bygnings enkelte etager, opgange og brugsenheder, som kan være butikker i et center, eller virksomheder, der deler en bygning, uden at der er en klar fysisk adskillelse.

Obligatorisk og frivilligt

Hidtil har BBR hovedsageligt været anvendt som register for en række obligatoriske, lovbefalede oplysninger, som bl.a. skulle bruges til formål som vurdering og statistik. Nu kommer der også en frivillig del, som kan bruges efter behov. Nogle oplysninger kan lægges ind efter en fast struktur, andre efter lokale behov. Alle oplysninger skal dog have BBR-identifikationer, så de kan kædes sammen med andre data.

Med den nye fleksible opbygning øges mulighederne for at anvende BBR til helt lokale formål.

Også interessenter, som ikke i dag bruger BBR, kan få gavn af fleksibiliteten, der gerne skulle være attraktiv for nye brugere som fx forsyningsvirksomheder eller Kreditforeninger.

Kontrol med kvaliteten

I tidens løb er der fra flere sider rejst kritik af BBR-oplysningernes kvalitet. Det nye på dette område er, at der bliver en række indbyggede funktioner til automatisk datakontrol, så man fx ikke kan indberette en elevator i en carport.

Herudover vil fremtidens øgede anvendelse af BBR i sig selv være med til at øge datakvaliteten. Når aktiviteter, som trækker på oplysninger fra BBR øges, vil der løbende blive rettet op på fejl og mangler. Data bliver nemlig bedre af at blive brugt. Tilstandsrapporter i forbindelse med ejendomshandler kan være et eksempel herpå.

Ajourføringen af nogle af registrets oplysninger kan uddelegeres til eksterne parter som fx forsyningsselskaber, men det vil fortsat være kommunerne, der har det overordnede ansvar for ajourføringen, selvom der godt kan indgås samarbejde med brugere om opdatering af BBR´s oplysninger.

Økonomien

Der ændres ikke væsentligt ved den hidtidige byrdefordeling. Den indebærer, at SKAT afholder udgifter i forbindelse med fastsættelse af de overordnede krav og administrative retningslinjer. Kommunerne afholder udgifterne til it-systemet og står for den detaljerede tilrettelæggelse af it-systemet og ajourføring af dataindholdet. Etablering og drift varetages af KOMBIT, som har valgt KMD som leverandør.