Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

BBR-loven

14.07.2015

Fomålet med loven
Loven om BBR blev vedtaget i 1976 og har til formål at:

  • indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.
  • indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser
  • stille data til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder.

Lovens ansvarsfordeling
Ved Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for BBR-loven overdraget fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er følgelig registeransvarlig myndighed for BBR. Landets kommuner har ansvaret for at ajourføre registret efter de regler, der fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager de overordnede, strategiske opgaver i relation til BBR, bl.a. formulering af krav til it-systemet, udarbejdelse af lovforslag og vejledninger samt udarbejdelse af regler om priser på og brug af data. Ministeriet er også klageinstans for klager over kommunale afgørelser i adressespørgsmål.

Ejere af fast ejendom har pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen. Se bekendtgørelsen om ejers oplysningspligt længere nede på siden.

Tidens lovændringer
Siden hovedlovens vedtagelse i 1976 er BBR-loven ændret flere gange – oftest som følge af lempelser i reglerne omkring videregivelse af BBR’s dataindhold. Med en lovændringen i marts 2001, blev BBR-data frigivet til markedsføringsformål. Loven foreskrev også etableringen af en ny videregivelsesordning for ejendomsdata, Den Offentlige InformationsServer (OIS).

Ved lovændringen i marts 2001 blev BBR i øvrigt gjort til Danmarks officielle adresseregister med indførelsen af §§ 3a til 3g. Som en del af udmøntningen af Kommunalreformen blev entydigheden i adressesystemet fastholdt ved lovændringen i juni 2005.

I december 2005 blev det nye BBR vedtaget af Folketinget med indførelse af § 1a i BBR-loven.
De seneste lovændringer 2009 og 2012 har til formål at sikre indsamling af energiforbrugsdata til BBR

Regelsættet omkring BBR
BBR-loven giver mulighed for at ministeriet kan fastsætte nærmere bestemmelser om registrets ajourføring m.v. Disse bestemmelser er så fastsat i form af bekendtgørelser. De væstentligste kan findes herunder:

Love, bekendtgørelser og cirkulærer

Link til love og bekendtgørelser Kort resumé af indholdet i loven/bekendtgørelsen
BBR-loven BBR-loven sætter rammerne for bygnings- og boligregistret, regler for adressering og skiltning, samt koordinering og videregivelse af ejendomsdata
Bekendtgørelse om ajourføring af BBR Bekendtgørelsen fastsætter ansvarsfordelingen mellem kommunen og ejeren for så vidt angår ajourføringen af registrets oplysninger.
Bekendtgørelse om videregivelse af BBR-data m.v. Her opstilles rammerne for den måde data bliver behandlet, sammenstillet, distribueret og anvendt via Den Offentlige InformationsServer (OIS)
Bekendtgørelse om finansiering af BBR m.v. Bekendtgørelsen indsætter Kombit A/S som ansvarlig for it-systemet bag BBR og beskriver fordelingen af omkostninger til drift m.v.
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelsen samler de regler, der gælder for kommunens fastsættelse og håndtering af adresser og vejnavne