Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

203 Bygningens anvendelse

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
203Bygningens anvendelseBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Anvendelseskoden beskriver bygningens faktiske hovedanvendelse.

Bygningens anvendelseskode i BBR fremgår af nedenstående:

Bygninger til helårsbeboelse.

110 Stuehus til landbrugsejendom.

120 Fritliggende eenfamilieshus (parcelhus).

130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).

150 Kollegium.

160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).

190 Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.

210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.

220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.).

230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v..

290 Anden bygning til landbrug, industri etc.

Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.

310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910.

320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

390 Anden bygning til transport, handel etc.

Bygninger til kulturelle formål samt institutioner.

410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.).

430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

440 Bygning til daginstitution.

490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Bygninger til fritidsformål.

510 Sommerhus.

520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).

540 Kolonihavehus.

590 Anden bygning til fritidsformål.

Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v.

910 Garage med plads til et eller to køretøjer.

920 Carport.

930 Udhus.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.2.

Bemærkninger

Supplerende bemærkninger om bebyggelsens art anføres i notatlinie 01-03

Søgeresultat for ""

Der blev fundet resultater.Din søgning gav desværre intet resultat på
- Sørg for, at alle ord er stavet korrekt
- Prøv forskellige søgeord, fx et mere generelt søgeord
- Prøv færre søgeord