Forside
Ejere
Kommuner

Ejere

Energiforbrugsdata

27.01.2012

Det øgede fokus på energibesparelser i bygninger har medført en stigende interesse fra mange sider for et bedre overblik over bygningernes forbrug af energi i form af tilført fjernvarme, fyringsolie, naturgas m.v. Idet BBR er et landsdækkende register over alle bygningers faktiske og fysiske forhold, herunder oplysninger om varmeinstallationer, er det naturligt at udvide BBR med oplysninger om bygningernes faktiske forbrug.

Konkret er alle selskaber, der leverer fjernvarme, fyringsolie eller naturgas til slutbrugere, forpligtet til at indberette slutbrugerens forbrug til BBR. Indberetningen skal ske hvert år – første gang i 2011. De præcise bestemmelser, frister m.v. er fastsat i bekendtgørelse nr.1264 af 16. november 2010 om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Spørgsmål i forbindelse med indberetningen stilles til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Selve indsamlingen af data foregår på den måde, at forsyningsselskabet én gang årligt lader foretage et udtræk af selskabets økonomisystem eller lign. med oplysning om kundernes adresser, forbrugte energimængde og afregningsperiode. Udtrækket uploades i form af en kommasepareret- (csv) eller en xls-fil til www.fie.bbr.dk hvorfra data vil blive oversat til OIOXML og afleveret til BBR.

 

Oversættelsesmodul BBR

Figur 1. Dataflow arkitektur fra energiforsyningsselskab til BBR.

Et meget centralt punkt ved metoden er, at BBR blot indsamler de oplyser om energiforbruget, som forbrugeren kender fra sin regning. Energiforbruget bliver ikke normaliseret til et kalenderår, korrigeret for graddage eller lignende. Der er blot tale om en simpel gengivelse af de tal, som såvel energiselskabet som slutbrugeren i forvejen har. Er slutbrugeren uenig i den målte værdi er det således fortsat et mellemværende mellem slutbrugeren og energiselskabet. Hverken kommunen eller MBBL kan således rette i energiforbrugsdata i BBR.

En af udfordringerne ved løsningen er at få hægtet leverancestederne, der er kendt af forsyningsselskaberne, sammen med de rette bygninger i BBR. Dette vil ikke altid kunne lade sig gøre. Ved et parcelhus, hvor der kun er én adresse og en opvarmet bygning på grunden giver det sig selv; men på en større ejendom med mange adresser og mange opvarmede bygninger vil det i praksis ofte kun være muligt at lagre oplysningen om energiforbrug på ejendomsniveau. Det er således ikke forventningen, at indsamlingen af energiforbrugsoplysninger til BBR vil lede til en komplet registrering af bygningers energiforbrug. Et forsigtigt estimat er, at omkring 80 % af landets opvarmede bygninger vil være knyttet til et energiforbrug, når databasen er fuldt dækkende.