Forside
Ejere
Kommuner

Ejere

Indsamling af energioplysninger til BBR

27.01.2012

Den 1. januar 2010 trådte lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering (indsamling af energioplysninger m.v.) i kraft.

Formål og visioner med lovændringen

Hovedformålet med lovændringen er at samle og synliggøre energiforbruget i bygninger ved at samle energiforsyningsselskabernes opgørelser af energiforbrug i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Indsamlingen omfatter oplysninger vedr. elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie til hel eller delvis opvarmning. Foruden ovenstående energikilder til opvarmning, benyttes som bekendt også andre former, f.eks. flaskegas, brænde og træpiller. Der er ikke umiddelbart planer om at indsamle forbrugsdata herom.

Energioplysningerne kan på forskellig måde bidrage til at reducere energiforbruget til opvarmning af bygninger. Dermed indgår oplysningerne som en grundlagsskabende brik i energipolitikken, og som et redskab for den enkelte bygningsejer til at spare på energien.

Energioplysningerne bliver tilgængelige for private parter i anonymiseret form med henblik på at styrke markedet for energirigtigt byggeri. Finansieringsvirksomheder, energitjenesteselskaber og håndværksfirmaer vil kunne målrette tilbud mod bestemte geografiske områder eller bygningstyper med et særligt højt energiforbrug. Den enkelte bygningsejer kan hente sine individuelle oplysninger og få et indtryk af, om energiforbruget er højt eller lavt i forhold til forskellige sammenlignelige grupper af bygninger.

En ejer, som ønsker at følge energiforbruget i sine bygninger vil lettere kunne gøre dette med adgangen til de nye data. For eksempel vil en kommune kunne holde øje med om energiforbruget i de kommunale bygninger følger de energipolitiske mål. Kommunen kan ligeledes sammenligne skolers energiforbrug, eller forskellige kommuner kan sammenligne energiforbrug. Analyser af data - typisk i kombination med andre data - vil kunne bidrage til design af målrettede energipolitiske tiltag.

Kort om udmøntningen af lovændringen

Loven giver ministeren hjemmel til at stille krav om indberetning af oplysninger om slutbrugers energiforbrug direkte fra energiforsyningsselskaberne med henblik på registrering i BBR. Forud for lovens vedtagelse udarbejdede COWI A/S en baggrundsrapport, der afdækker mulighederne for- og omkostningerne ved indsamling af forbrugsoplysningerne for de forskellige energiforsyningsarter.

Indberetningsprocedurerne til BBR er tilrettelagt så enkelt som det er teknisk muligt, således at energiforsyningsselskaberne begrænses til at skulle levere netop de forbrugsoplysninger som de i forvejen kender og fakturerer efter. De nærmere omstændigheder i indberetningerne er beskrevet i bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Bekendgørelsen kan ses øverst på denne side under eksterne links .